Overshoot day

Dnes, 29.07., je Earth overshoot day, neboli den, kdy jsme pro letošní rok vyčerpali přírodní zdroje, které naše planeta vyprodukuje za jeden rok a žijeme vůči Zemi na dluh.

Než si ale povíme něco o dnešním dni, pojďme si více přiblížit pojem overshoot day => v překladu Den překročení.

Den překročení Země označuje datum, kdy poptávka lidské společnosti po ekologických zdrojích a službách v daném roce překročí to, co je schopna naše planeta regenerovat. Tento deficit udržujeme likvidací zásob ekologických zdrojů a hromaděním odpadu, zejména oxidu uhličitého v atmosféře. Overshoot day neboli den překročení naší planety vypočítává mezinárodní výzkumná organizace jménem Global Footprint Network, která poskytuje osobám s rozhodovací pravomocí nabídku nástrojů, které pomáhají lidské ekonomice fungovat v ekologických mezích Země. Nejdříve je však nutné změřit a spočítat ekologické bohatství.

Jak probíhá měření ekologického bohatství?

Tak jako každý z vás si sledujete vaše pohyby na bankovním účtu, jaké byly příjmy oproti výdajům, stejně tak měří i Global Footprint Network poptávku obyvatelstva, společnosti a nabídku zdrojů a služeb pro ekosystémy. Tyto výpočty pak slouží jako základ pro výpočet Dne překročení Země. Představme si, že na jedné straně stojí nabídky  představující biokapacitu města, státu nebo národa jeho produktivní půdu a moře, včetně lesních pozemků, pastvin, zemědělské půdy, rybářských areálů a zastavených pozemků. Na straně druhé stojí poptávky měřící ekologickou stopu popuplační poptávky po rostlinných, potravinářských a vlákninových produktech, živočišných a rybích produktech, dřevu a dalších lesních produktech, prostor pro městskou infrastrukturu a les, aby absorvoval své emise oxidu uhličitého z fosilních paliv. Obě tyto míry jsou vyjádřeny v globálních hektarech - globálně srovnatelné, standardizované hektary s průměrnou světovou produktivitou.

Ekologickou stopu každého města, státu nebo národa lze srovnávat s jeho biokapacitou. Pokud poptávka populace po ekologických aktivech přesáhne nabídku, má tento region ekologický deficit. Oblast s ekologickým deficitem uspokojuje poptávku dovozem, likvidací vlastních ekologických aktiv (jako je nadměrný rybolov)  nebo vypouštěním oxidu uhličitého do atmosféry. Na globální úrovni jsou ekologický deficit a překročení stejné, protože neexistuje žádný čistý dovoz zdrojů na planetu.

Overshoot day 2021

V roce 2021 připadá Den překročení Země na 29. července, což znamená, že využíváme zdroje 1,7 Země. Již od 1. ledna 2021 do 29. července 2021 je naše poptávka po biologické regeneraci ekvivalentní celé roční regeneraci planety.

Hlavními hybateli jsou:
  • Uhlíková stopa: Od roku 2020 nárůst o 6,6%
  • Globální biologická kapacita lesů: Snížení o 0,5% od roku 2020, z velké části kvůli prudkému nárůstu odlesňování v Amazonii. Jen v Brazílii bylo v roce 2020 ztraceno 1,1 milionu hektarů a odhady pro rok 2021 naznačují meziroční nárůst odlesňování až o 43%.

V roce 2020 připadl Den překročení Země na 22. srpna, částečně vyvolaný pandemií COVID-19. 

Konkrétně Česká republika překročila kapacitu již 17.04.2021 oproti Slovenské republice, která je na tom něco malinko lépe a překročila tento den až 13.05.2021.

 

Co k tomu dodat na závěr?

Troufám si říci, že každý člověk kolem sebe slyší "prolítávat" témata jako jsou globální oteplování, přečerpání zdrojů Země, odlesňování, recyklace, plasty v oceánech a mnoho dalšího. Už je ale na každém z nás, zda dovolíme, aby některá z těchto témat k nám pronikla blíže a my se tak odvážili se něco více dozvědět. Je super, že informovanost čím dál více proniká k lidem právě přes média. Co je už smutnější, že mnohdy to jsou pouze reklamní tahy na zákazníky ze strany korporátních společností.

Na závěr bychom tedy řekli...Nebojte se převzít odpovědnost, kterou každý z nás má vůči naší planetě. Přestože se to může z počátku jevit omezující, na konec zjistíte, že se naopak osvobuzujete od systému....především...

Planetu si pouze půjčujeme od naší budoucí generace.

 

 

 

 

 Zdroje: www.overshootday.org , www.genevaenvironmentnetwork.org, www.footprintnetwork.org